Jaarverslag 2020 Stichting Eduki:

Eduki (Education for Kids)    
Vestigingsplaats: Amsterdam
Rechtsvorm: Stichting
KvK: 50144448
RSIN: 8225.74.391

Bestuur:
Voorzitter W.H. Bouwman
Penningmeester M.P.M. Kuijper-Ulmer
Secretaris A.M.T. Righarts
Algemeen lid M.C. Ronchetti
Algemeen lid S.A. Kuijper

Medewerkers M. Martens, T. de Corti en P. Huizinga.


Het coronavirus heeft zich in 2020 ook in Gambia laten gelden, waardoor het voor de kinderen en hun ouders een chaotisch jaar is geweest.

Toen de eerste besmettingen zich in Gambia voordeden is er direct een lockdown ingesteld. De grenzen van het land werden gesloten en reizen binnen het land werd verboden.
Daarnaast werden alle scholen in het land gesloten en bleven dicht gedurende zes maanden.
Hoewel enkele kinderen erin slaagden om via internet lessen te volgen, hebben de meeste kinderen een lange periode geen onderwijs kunnen genieten.
De kinderen in het binnenland waren in verband met het reisverbod voor de medewerkers van de stichting al helemaal niet bereikbaar.

Helaas zijn nagenoeg alle kinderen die examen hebben gedaan op een hogere school niet in staat geweest om het examen met goed gevolg af te leggen. Zij zullen het schooljaar moeten overdoen en kunnen nog niet doorstromen naar een vervolgopleiding.

Voor de meeste kinderen kan het schooljaar 2019-2020 helaas als een verloren jaar worden beschouwd.

Jammer genoeg konden door de sluiting van zwembaden ook de zwemlessen in 2020 niet doorgaan. De Nederlandse zwemlerares Nancy is naar Nederland teruggekeerd.

In oktober 2020 hebben de meeste scholen in het land hun deuren weer geopend. De kinderen in het kleuter- , lager en middelbaar onderwijs zijn weer enthousiast naar school gegaan.

Als gevolg van de lockdown ben ik in 2020 niet in staat geweest om naar Gambia af te reizen, maar gelukkig heb ik goed contact kunnen houden met de medewerkers Moses en Lamin. Moses heeft persoonlijk zorg gedragen voor de betalingen van het schoolgeld aan de scholen en Lamin heeft gezorgd voor het transport van kinderen naar school na heropening van de scholen.

De coronacrisis heeft ook financiële gevolgen gehad voor de stichting. Door de lange tijdelijke sluiting van de scholen heeft de stichting in 2020 aanzienlijk minder schoolgeld hoeven te betalen. Daartegenover staat een lager bedrag aan ontvangen sponsorbijdragen. Een aantal sponsors heeft namelijk  – mede als gevolg van de coronacrisis – hun sponsorbijdrage beëindigd.  Per saldo is er in 2020 een overschot ontstaan. Hiervan is een reserve “Uitgesteld onderwijs” gevormd. Deze reserve zal primair worden aangewend voor het oplossen van de onderwijsproblemen bij sponsorkinderen die het gevolg zijn van de coronapandemie. Voor de kinderen in het binnenland zal de situatie pas helemaal inzichtelijk gemaakt kunnen worden door een inventarisatie ter plekke.
Ik verwacht in het najaar van 2021 weer persoonlijk naar Gambia af te reizen en hoop dan oplossingen te realiseren voor de onderwijsproblemen die de coronacrisis voor de kinderen heeft veroorzaakt. Het is mogelijk dat oplossingen zich over meerdere jaren zullen uitspreiden.
Ik hoop ook persoonlijk in het najaar de situatie in het binnenland te kunnen opnemen en te kunnen bezien op welke manier de kinderen aldaar het beste geholpen kunnen worden.
We zijn bijzonder blij dat in 2021 een groot deel van de sponsoren hun bijdrage continueren, waaronder onze grootste sponsor Kaya Sieraden. Verheugd zijn we ook met de extra donatie van De Oranjeappel.
Voor het jaar 2021 hebben wij goede hoop dat alles weer goed komt.

Meta Kuijper

| actueel | wie zijn wij | de kinderen | het onderwijs | help mee | extra's |
ACT LIKE A SPONSOR      FEEL LIKE A PARENT
Onderwijs voor kinderen in Gambia
doelstelling jaarcijfers jaarverslag aanmelding contact
onderwijs voor kinderen
in Gambia